قصابی مدرن

Tag

قصابی مدرن

قصابی مدرن

امکانی ویژه جهت ارائه اختصاصی گوشت و مرغ گرم.

دارای قسمتهای نگهداری فراوری و عرضه به صورت اختصاصی.

بخش نگهداری و فراوری شامل:پیش سرد...

ادامه مطلب