قصابی مدرن

قصابی مدرن

امکانی ویژه جهت ارائه اختصاصی گوشت و مرغ گرم.

دارای قسمتهای نگهداری فراوری و عرضه به صورت اختصاصی.

بخش نگهداری و فراوری شامل:پیش سرد اولیه.پیش سرد ثانویه.فراوری و شستشو.انبار ملزومات.سالن تولید . رختکن پرسنل و… می باشد.

بخش عرضه شامل یخچالهای ایستاده.یخچالهای ویترینی جزیره.یخچالهای خوابیده عرضه می باشد که محصولات به دو صورت بسته بندی و فله در آنها عرضه میشود.

مناسب جهت انواع هایپرمارکتها و فروشگاههای لوکس پروتئینی.