طراحی هایپرمارکت و فروشگاه

طراحی هایپرمارکت و فروشگاه
  • خدمات مشاوره و طراحی فروشگاه
  1.   طراحی تجهیزات فروشگاهی
  2.   طراحی هایپرمارکت و فروشگاه زنجیره ای
  3.   مشاوره و راه اندازی فروشگاههای بزرگ و کوچک
  4.   مشاوره و راهنمایی جهت طراحی اولیه فروشگاه و فضاسازی فضاهای فروش و انبار
  5.   مشاوره، طراحی و جانمایی تجهیزات فروشگاهی، ادوات فروشگاهی، قفسه بندی فروشگاهی، یخچال و فریزر،میز صندوق چک اوت و …