افتتاح پروژه ی اسکاد

افتتاح پروژه ی اسکاد

افتتاح پروژه ی اسکاد ( اتحادیه تعاونی کارکنان دولت )